Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Ахмед  Уланов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-294/02.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УРЕГУЛИРАН   ПОЗЕМЛЕН   ИМОТ парцел IV/четвърти/- имот с планоснимачен номер 17 /седемнадесети/ от квартал 11 /единадесети/ по сега действащия план на село Рибново  , общ. Гърмен , област Благоевград, утвърден със заповед №15/1990година на Кмета на Общината ,с площ за целия имот от 358/триста петдесет и осем/квадратни метра, при съседи за  имот по скица: Улица „Стар път“, УПИ- III-691, на Мехмед Сираков, УПИ-V-18 на Азим  Мекерозов, върху който е построена ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,като първи етаж е търговски обект с площ от 72 кв.м., а втория жилищен  с площ от 80 кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ