Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Елена  Панайотова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-292/02.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УРЕГУЛИРАН   ПОЗЕМЛЕН   ИМОТ парцел V/пети/- имот с планоснимачен номер № 255 /двеста петдесет и пет/ от квартал 16 /шестнадесети/ от плана на село Лещен , общ. Гърмен , целият с площ  от 515/петстотин и петнадесет/квадратни метра ,при съседи за поземлен имот –УПИ парцел I /първи/имот с планоснимачен  номер № 254/двеста петдесет и четири/на Васил Мирчев ,УПИ –VI/шести/-имот с планоснимачен  номер №256/двеста петдесет и шест/на наследниците на Илинка Зирева,УПИ –парцел IV/четвърти/-имот с планоснимачен номер№256/двеста петдесет и шест/на наследниците  на  Илинка  Зирева  и улица,ведно с построената в поземленият имот –МАСИВНА  ЖИЛИЩНА  СГРАДА  с застроена площ от 60/шестдесет/квадратни метра.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ