Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Незим  Пачеджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-291/18.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УРЕГУЛИРАН   ПОЗЕМЛЕН   ИМОТ парцел XII /дванадесети/ - имот с планоснимачен номер 15 /петнадесети/ от квартал 12 /дванадесети/ по сега действащия план на село Горно Дряново  , общ. Гърмен , област Благоевград, утвърден със заповед №15/1990година на Кмета на Общината ,с площ за целия имот от 450/четиристотин и петдесет/квадратни метра, при съседи за урегулирания поземлен имот:УПИ /парцел/XI-14/единадесети за имот четиринадесети/на Али Алиев,УПИ /парцел/XIII-16/тринадесети за имот шестнадесети/на Керим Скендеров и от две страни улица,ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА ,със застроена площ от 72/седемдесет и два /квадратни метра.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ