Новини

<< Всички новини

[01.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

 На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 01.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Антон  Сидеров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-286/18.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

поземлен имот с идентификатор 18366.13.7 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тринадесет точка седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бадемица“, с площ на имота 377 /триста седемдесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 5, (номер по предходен план: 013007), при граници и съседи на имота: 18366.13.418, 187366.13.169, 183366.13.8, 18366.13.6,

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ