Новини

<< Всички новини

[01.10.2021]

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

Успешно приключи изпълнението на проект "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен"с реф.№ BG06RDNP001-19.021-0002-C01/17.01.2020 г. Проектът бе реализиран в рамките на Оперативна програма Програма за развитие на селските райони по приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) по процедура МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово , Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" в периода 17.01.2020 г. – 17.01.2023 г. Общата стойност на проекта е 381 024.16 лева , от които 342 921.72 лв. 90% европейско финансиране (ЕЗФРСР) и 38 102.44 лв. 10% национално съфинансиране Успешно бяха изпълнени всички основни дейности: Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Гърмен в следните населени место: с.Дебрен, ул."Шеста" от о.т. 19 до о.т.13- Улично платно, Тротоар и подпорна стена; с.Дебрен ул."Осма " от о.т. 147 до о.т.150а Улично платно и Тротоар и с.Гърмен ул."Седма" от о.т. 206 до о.т.254- Улично платно, Тротоар Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Технически" за обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен, Упражняване на Строителен надзор на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен Осъществяване на Авторски надзор на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен" Консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта. Чрез реализирането на проекта ще бъде възможно района да бъде по-лесно достъпен и да бъде по- гъсто заселен както и евентуалното бъдещо инвестиране на нови средства в Общината Рехабилитирането на улиците приближи условията за живот и работа в тях, до условията за живот и работа в града. Прилежащите извънградски територии ще станат по-привлекателни за инвестиции с техния икономически, социален, териториален и екологичен потенциал.. Подобрените условия за живеене в селата ще задържат не само местното население да остане да живее в селата, но ще привлече и хора от града да дойдат да живеят там, далеч от градския шум, в самостоятелни къщи с дворове и градини. Младите семейства няма да се стремят към града и така ще се увеличава дела на икономически активното население, живеещо в тези населени места. Добрата жизнена среда е предпоставка за задържане на младото икономически активно население, което стимулира оживяването на селските райони.

<< Всички новини | << АРХИВ