Новини

<< Всички новини

[01.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 30.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Шабан  Демир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-290/26.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

поземлен имот с планоснимачен номер 579 /петстотин седемдесет и девет/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен област Благоевград,  одобрен със Заповед № 509/1968 г. и Заповед № 734/2021 г. на  Кмета на община Гърмен с площ за имота от 223 /двеста двадесет и три/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ III /парцел трети/ с планоснимачен номер 374 /триста седемдесет и четири/ с площ за целия имот от 600 /шестстотин/ кв.м, при съседи за имота по скица: УПИ IV-374 /парцел четвърти отреден за имот триста седемдесет и четвърти/ - собственост на Мустафа Саитов , УПИ III-374 /парцел трети отреден за имот триста седемдесет и четвърти/-собственост на Сабин Саев и от две страни улица, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ