Новини

<< Всички новини

[30.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 30.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Хюсеин  Хатип чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-288/19.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

760/1140 /седемстотин и шестдесет от хиляда сто и четиридесет/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 62640.24.19 /шестдесет и две хиляди шестотин и четиридесет точка двадесет и четири точка деветнадесети/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес на поземления имот: село Рибново  местност „Кацата“ с площ от 1140 /хиляда сто и четирдесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 /девет/, (с номер по предходен план:024019), при граници и съседи за имота:  62640.24.85.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ