Новини

<< Всички новини

[29.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 29.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Илия Марчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-285/18.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. поземлен имот с идентификатор 47408.34.3 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка тридесет и четири точка три/ по КККР, одобрени със Заповед РД–18–304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Канина“, с площ на имота 1000 / хиляда/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6, номер по предходен план: 034003 /тридесет и четири хиляди и три/, при граници и съседи на имота: 47408.34.4, 47408.30.175, 47408.34.32, 47408.34.2;

2. поземлен имот с идентификатор 47408.38.5 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем  точка тридесет и осем точка пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД–18–304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Шикалката“, с площ на имота 1000 /хиляда/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 038005 /тридесет и осем хиляди и пет/, при граници и съседи на имота: 47408.38.13, 47408.38.6, 47408.2.60, 47408.38.4;

3. 2/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 47408.1.32 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка едно точка тридесет и две/ по КККР, одобрени със Заповед РД–18–304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кокошарките“, с площ на имота 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 5, номер по предходен план: 001032 /хиляда и тридесет и две/, при граници и съседи на имота: 47408.1.33, 47408.1.34, 47408.1.31, 47408.2.59.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ