Новини

<< Всички новини

[11.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фаадил Махмудов, Махмуд Мехмедов и всички заинтересовани лица, че на 11.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мустафа Неджип чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-279/11.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.48.9 (седемдесет хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и осем точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ОРМАНА", с площ за имота от 2850 кв.м (две хиляди осемстотин и петдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 048009 (деветдесет и пет хиляди и седемнадесет),

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.48.26 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и осем точка двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ЧАНЪС", с площ за имота от 4759 кв.м (четири хиляди седемстотин петдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 048026 (четиридесет и осем хиляди и двадесет и шест),

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.1 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ", с площ за имота от 3133 кв.м (трихиляди сто тридесет и три) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 025001 (двадесет и пет хиляди и едно),

                  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.48.8 (седемдесет хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и осем точка осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Хвостяне, местност „ОРМАНА", с площ за имота от 3325 кв.м (три хиляди триста двадесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 048008 (четиридесет и осем хиляди и осем),

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.48.25 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и осем точка двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ЧАНЪС", с площ за имота от 3801 кв.м (три хиляди осемстотин и едим) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 048025(четиридесет и осем хиляди и двадесет и пет),

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.46.9, (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и шест точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „АЙВАЗ ТУМБА", с площ за имота от 3322 кв.м (три хиляди триста двадесет и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 049009(четиридесет и девет хиляди и девет),

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.28.5 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и осем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ", с площ за имота от 1614 кв.м (хиляда шестсотин и четиринадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 8 (осма), номер по предходен план 028005 (двадесет и осем хиляди и пет).

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ