Новини

<< Всички новини

[12.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Ходжов, Емине  Сарошнова и всички заинтересовани лица, че на 12.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Фикри Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-280/12.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                  1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.51.2 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бензиностанцията“, с площ на имота  6552 / шест хиляди петстотин петдесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 051002.

                 Поземлен имот  с идентификатор 20331.37.62 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и седем точка шестдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Корилово“, с площ на имота  559 / петстотин петдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 037062.

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 20331.32.52 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и две точка петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Анатемите“, с площ на имота  2602 / две хиляди шестстотин и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 032052.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ