Новини

<< Всички новини

[04.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Емине Мекерозова, Невсе Осман и всички заинтересовани лица, че на 04.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Юзеир Мекерозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-276/04.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 135/675 /сто тридесет и пет от шестстотин седемдесет и пет/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 62640.52.14 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и две точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Мезерица“, с площ на имота  675 / шестстотин седемдесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 052007.

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ