Новини

<< Всички новини

[01.11.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.11.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Феим Пехливанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-271/01.11.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/, планоснимачен №577 /петстотин седемдесет и седем/,  кв. 33 /тридесет и трети/, по утвърдения със Заповед №9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 750 / седемстотин и петдесет/ кв. м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 81 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ