Новини

<< Всички новини

[28.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кадифея  Шаркова, Димитър Шарков и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Димитър Шарков и Таня Шаркова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-268/28.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                  1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 77222.17.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемнадесет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ендек оваси“, с площ на имота  4589 / четири хиляди петстотин осемдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 017005.

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 77222.38.93 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка деветдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Енилък“, с площ на имота  1223 / хиляда двеста двадесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 038093.

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 77222.40.56 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Валта“, с площ на имота  1167 / хиляда сто шестдесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 040056.       

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ