Новини

<< Всички новини

[28.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Гюрнев и всички заинтересовани лица, че на 28.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Цветка Алабашева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-265/28.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, планоснимачен №126 /сто двадесет и шест/,  кв. 17 /седемнадесети/, по утвърдения със Заповед №16/1933 г. и Заповед №201/2011 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 420 / четиристотин и двадесет/ кв. м,  ведно с построената в имота Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ