Новини

<< Всички новини

[04.10.2021]

ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГЪРМЕН"

 

                                                                        

На 02.08.2021 г. Кметът на Община Гърмен и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха административен договор №BG05M9OP001-6.002-0184-С01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 111 496,15 лева, за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Гърмен“, по Процедура „Патронажна грижа +“, от приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектното предложение предвижда изпълнение на 2 дейности: по двете основни направления на процедурата: Направление 1: Патронажна грижа и Направление 2: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Мерките в направление 1 включват: предоставяне на интегрирани социално- здравни услуги; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Дейността „Патронажна грижа“ ще се извършва 12 месеца на 27 лица, до 2 часа на ден, от следните целеви групи: хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Мерките в направление 2 включват: Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на таблети за  приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще продължи 12 месеца, като тя стартира през месец октомври 2021г. със сключване на допълнителни трудови договори с помощния персонал в услугите за допълнителна дейност по дезинфекция.

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ