Новини

<< Всички новини

[12.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рамзи  Калев и всички заинтересовани лица, че на 12.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Анушка Ковачева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-253/12.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/ с планоснимачен №58 /петдесет и осми/,  кв. 8 /осми/, по утвърдения със Заповед №575/1973 г.  и Заповед №275/2009 г,   регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 590 / петстотин и деветдесет/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 90 кв. м, масивна жилищна сграда със застроена площ 66 кв. м, масивна сграда със застроена площ 60 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ