Новини

<< Всички новини

[08.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Коста Хорозов и всички заинтересовани лица, че на 08.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Петра Милчева, Венета Йовчева, Татяна Ангелова, Митко Марков и Костадин Хорозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-251/08.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №564 /петстотин шестдесет и четири/,  кв. 26 /двадесет и шести/, по утвърдения със Заповед №14/1990 г,  регулационен и кадастрален план на село Ковачевици, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 140 / сто и четиридесет/ кв. м.

Урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, с планоснимачен №573 /петстотин седемдесет и три/,  кв. 28 /двадесет и осем/, по утвърдения със Заповед №№14/1990 г,  регулационен и кадастрален план на село Ковачевици, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 400 / четиристотин/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ