Новини

<< Всички новини

[06.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Исуф Мутишев и Атидже Мутишева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-246/06.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот с проектен идентификатор 16763.34.130 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка тридесет и четири точка сто и тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с проектна площ на имота  422 / четиристотин двадесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива.

                       

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ