Новини

<< Всички новини

[06.10.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Неджи Пирев и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ахмед Мутишев и Пемба Мутишева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-245/06.10.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №580 /петстотин и осемдесет /,  кв. 8 /осми/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №415/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 598 / петстотин деветдесет и осем/ кв. м, който участва в образуването на УПИ Х с площ 366 кв.м, УПИ ХІV с площ 180 кв. м, УПИ ХV с площ 52 кв. м.

Поземлен имот с планоснимачен №583 /петстотин осемдесет и три/,  кв. 7 /седми/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №413/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 40 /четиридесет/ кв. м, който участва в образуването на УПИ ІІІ.  

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

<< Всички новини | << АРХИВ