Новини

<< Всички новини

[30.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Иван Чешмеджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-238/30.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

2/3 /две трети/ идеални части от имот с планоснимачен №55 /петдесет и пет/,  кв. 6 /шести/, по утвърдения със Заповед №1/1993 г.  регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 250 / двеста и петдесет/ кв. м, който участва в образуването на УПИ ІІІ – 54,55 с площ от 210 кв. м. и в попада в улица с площ 40 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ