Новини

<< Всички новини

[30.09.2021]

ОБЯВЛЕНИЕ

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

 

            1. Със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български гражданикакто следва:

- в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново  –130 длъжности

            - във факултет по „Артилерия,ПВО и КИС”  гр. Шумен –30 длъжности

            Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

            1. да имат завършено най-малко основно образование;

2. да са годни за служба в доброволния резерв;

3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. да нямат друго гражданство;

7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:

1. начална военна подготовка;

2. специална военна подготовка;

3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили;

Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10.01.2022 г.  За времето на срочната служба в доброволния резерврезервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание/1016лв. + добавки/.

            2. Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 22.10.2021 г..

            3. За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05

- офис за военен отчет в Община Гърмен 0888 54 58 10

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

            - интернет сайтове;              -на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

<< Всички новини | << АРХИВ