Новини

<< Всички новини

[27.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Идриз  Комаров и всички заинтересовани лица, че на 27.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ашкън Кумар и Себиха Кумар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-236/27.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.82.22 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и две точка двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „Раделер", с площ за имота от 1033 кв.м (хиляда тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 082022,

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.82.31 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и две точка тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „Раделер", с площ за имота от 282 кв.м (двеста осемдесет и два), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 082031,

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ