Новини

<< Всички новини

[15.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Славка Георгиева Калинкова, Стоян Василев Калинков и Костадин Василев Калинков и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Славка Коемджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-228/15.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІV /двадесет и четвърти/, с планоснимачен №239 /двеста тридесет и девет/,  кв. 20 /двадесети/, по утвърдения със Заповед №358/1932 г. и Заповед №4949/1932 г, регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1060 / хиляда и шестдесет/ кв. м, при неуредени регулационни сметки за 221/двеста двадесет и един/ кв. м, ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 64 / шестдесет и четири / кв. м, ведно с общите части на жилищната сграда.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ