Новини

<< Всички новини

[15.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоянка Николова Цумбова и всички заинтересовани лица, че на 15.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Донка Каръмова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-229/15.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.13.68 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тринадесет точка шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бадемица“, с площ на имота  284 / двеста осемдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 013068.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.96.28 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветдесет и шест точка двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Маноле /О/“, с площ на имота  6235 / шест хиляди двеста тридесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 096028.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.60.7 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кърка“, с площ на имота  1498 / хиляда четиристотин деветдесет и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 060007.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ