Новини

<< Всички новини

[17.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иляз Халилов Ибрахимов и всички заинтересовани лица, че на 17.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ракип Ибраим и Ибрахим Ибраим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-231/17.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.61.68 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, шестдесет и едно, точка, шестдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „КАЙНАРДЖЕ", с площ за имота от 910 кв.м (деветстотин и десет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 061068 (шестдесет и една  хиляди и шестдесет и осем),

     2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.2.7 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, две, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ДЕРЕЛЕР", с площ за имота от 756 кв.м (седемстотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 002007 (две хиляди и седем),

     3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.2.10 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, две, точка, десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ ДЕРЕЛЕР ", с площ за имота от 408 кв.м (четиристотин и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 002010 (две  хиляди и десет),

    4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.26 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четири, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ ДЕРЕЛЕР ", с площ за имота от 498 кв.м (четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 004026 (четири хиляди и двадесет и шест),

   5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.29 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четири, точка, двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ ДЕРЕЛЕР ", с площ за имота от 306 кв.м (триста и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 004029 (четири хиляди и двадесет и девет),

   6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.21.38 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, двадесет и едно, точка, тридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ БААЛАР АРДИ ", с площ за имота от 1144 кв.м (хиляда сто четиридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 021038 (двадесет и една хиляди и тридесет и осем),

     7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.4.33 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четири, точка, тридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ ДЕРЕЛЕР ", с площ за имота от 257 кв.м (двеста петдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 8 (осма),

     8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.23.1 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, двадесет и три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ КЮПРИДЖИК ДЕРЕ ", с площ за имота от 1415 кв.м (хиляда четиристотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 023001 (двадесет и три хиляди и едно),

    9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.27.4 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, двадесет и седем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ КЮПРИДЖИК ДЕРЕ ", с площ за имота от 473 кв.м (четиристотин седемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 8 (осма), номер по предходен план: 027004 (двадесет и седем хиляди и четири),

   10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.46.6 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, четиридесет и шест, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ АЙВАЗ ТУМБА ", с площ за имота от 95 кв.м (деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 046006 (четиридесет и шест хиляди и шест),

  11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.59.20 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, петдесет и девет, точка, двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ ОРТАЙОЛ 1 ", с площ за имота от 570 кв.м (петстотин и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 059020 (петдесет и девет хиляди и двадесет),

   12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.94.26 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, деветдесет и четири, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ СЪРТЛАР ", с площ за имота от 1424 кв.м (хиляда четиристотин двадесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 6 (шеста), номер по предходен план: 094026 (деветдесет и четири хиляди и двадесет и шест),

    13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.133.7 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем, точка, сто тридесет и три, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Дъбница, местност „ КАВАК ДЕРЕ ", с площ за имота от 477 кв.м (четиристотин седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия: 7 (седма), номер по предходен план: 133007 (сто тридесет и три хиляди и седем).

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ