Новини

<< Всички новини

[13.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Ахмедов Агушев и всички заинтересовани лица, че на 13.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    Производството е по инициатива на Баари Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-227/13.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 /една втора/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, с планоснимачен №38 /тридесет и осми/,  кв. 11 /единадесети/, по утвърдения със Заповед №14/1951 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1090 / хиляда и деветдесет/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 70 / седемдесет / кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ