Новини

<< Всички новини

[10.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Ахмедов Балджиев и Алил Моаремов Пачеджиев и всички заинтересовани лица, че на 10.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Емине Сариева и Адиле Комар чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-222/10.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 501.5/1003 /петстотин и едно цяло и пет десети от хиляда и три/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 20331.31.2 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Жерутека“, с площ на имота  1003 / хиляда и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 031002, при съседи съгласно представена актуална скица: 20331.33.124; 20331.33.199; 20331.31.42; 20331.31.3; 20331.31.43; 20331.22.125,

                 1623/3246 /хиляда шестстотин двадесет и три от три хиляди двеста четиридесет и шест/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 20331.38.25 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и осем точка двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1660 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Балджиево блато“, с площ на имота  3246 / три хиляди двеста четиридесет и шест / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 038025, при съседи съгласно представена актуална скица: 20331.38.42; 20331.38.49; 20331.38.24; 20331.38.63; 20331.38.46

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ