Новини

<< Всички новини

[03.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Али Дряновски, Айше Дряновска, Бахри Дряновски, Наазъм Дряновски, Сафе Туталова, Алиме Робова и всички заинтересовани лица, че на 03.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Алиме Робова, Бахри Дряновски, Али Дряновски и Наазъм Дряновски чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-214/03.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 3905/7809 /три хиляди деветстотин и пет от седем хиляди осемстотин и девет/ идеални части от поземлен имот  с идентификатор 62640.37.9 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и седем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Разкол“, с площ на имота  7809 / седем хиляди осемстотин и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 037009.

Поземлен имот  с идентификатор 62640.38.7 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и осем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Гробето“, с площ на имота  993 / деветстотин деветдесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 038007.

Поземлен имот  с идентификатор 62640.63.3 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка шестдесет и три точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Укруше“, с площ на имота  1462 / хиляда четиристотин шестдесет и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 063003.

Поземлен имот  с идентификатор 62640.63.14 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка шестдесет и три точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Елша“, с площ на имота  1527 / хиляда петстотин двадесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Номер по предходен план 063014.

Поземлен имот  с идентификатор 62640.62.7 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка шестдесет и две точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Елша“, с площ на имота  699 / шестстотин деветдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: пасище. Номер по предходен план 062007.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                             

 

<< Всички новини | << АРХИВ