Новини

<< Всички новини

[02.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим  Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 02.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Тефик Хайрола чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-211/02.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.4.37  /двадесет и две хиляди шестотин и шестнадесет точка четири точка тридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долно Дряново, местност „Андака“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2344  /две хиляди триста четирдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване Ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята осма, номер по предходен план 004037,

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.4.39  /двадесет и две хиляди шестотин и шестнадесет точка четири точка тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долно Дряново, местност „Андака“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 5501  /пет хиляди петстотин и един/  квадратни метра, с начин на трайно ползване Ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята осма, номер по предходен план 004039,

                 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.10.1 /двадесет и две хиляди шестотин и шестнадесет точка десет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долно Дряново, местност „Амзовец“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 868  /осемстотин шестдесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване Ливада, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята осма, номер по предходен план 010001.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ