Новини

<< Всички новини

[01.09.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иса Ликов и всички заинтересовани лица, че на 01.09.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Селим Сираков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-206/01.09.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1026/6348 /хиляда двадесет и шест от шест хиляди триста четиридесет и осем/ идеални части от поземлен имот  с идентификатор 62640.39.22 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и девет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чучура“, с площ на имота  6348 / шест хиляди триста четиридесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 039022.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ