Новини

<< Всички новини

[30.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим  Османчев и всички заинтересовани лица, че на 30.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ахмед Османчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-203/30.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен №577 /петстотин седемдесет и седем/,  кв. 48 /четиридесет и осем/, по утвърдения със Заповед №15/1950 г. и Заповед №385/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 347 / триста четиридесет и седем/ кв. м, който участва в образуването на УПИ І-за цех с площ от 41 кв. м, в улица с площ от 117 кв. м. и в контактна зона с 189 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ