Новини

<< Всички новини

[17.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасим Асан Папучи и всички заинтересовани лица, че на 17.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

    

Производството е по инициатива на Зекри Папучи, Иса Папучи и Асан Папучи чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-192/17.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

380/1146 /триста и осемдесет от хиляда сто четиридесет и шест/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, планоснимачен №39 /тридесет и девети/, кв. 27 /двадесет и седми/, по утвърдения със Заповед №19/1992 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот от 1146 / хиляда сто четиридесет и шест/ кв. м, ведно с построените в същия имот двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв. м. и стопанска сграда със застроена площ от 120 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ