Новини

<< Всички новини

[26.08.2021]

ОБЯВА 2

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021-2022 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землищата на с.Гърмен,  с.Балдево, с.Огняново, с.Марчево, с.Дебрен, с.Дъбница, с.Скребатно, с.Осиково, с.Ореше,с.Хвостяне и с.Крушево , община Гърмен , област Благоевград .

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Гърмен,

На основание чл.74, ал. 4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея  могат да се правят в срок до 30 август 2021 г. по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

 

 

Анелия Бусарова:      (П)

Председател на комисията по Заповед № РД-07-165/03.08.2021г. от

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

 

<< Всички новини | << АРХИВ