Новини

<< Всички новини

[02.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кръстю  Кунчев и Мария Кунчева и всички заинтересовани лица, че на 02.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.    

Производството е по инициатива на Георги Кунчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-186/02.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

3/4 /три четвърти/ идеални части от паянтова жилищна сграда със застроена площ от 88 /осемдесет и осем/ кв. м. и паянтова  сграда със застроена площ от 35 /тридесет и пет/ кв. м, застроени в урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV /четиринадесети/, пл. №24 /двадесет и четири/, кв. 3 /трети/, по утвърдения със Заповед №1/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 500 / петстотин / кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ