Новини

<< Всички новини

[02.08.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абдула Фазлиев Шенгов и всички заинтересовани лица, че на 02.08.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Зикрия Шенгов, Айше Камбурова, Ибраим Шенгов, Летиф Шенгов, Фатме Даргутева и Амиде Бодурска чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-187/02.08.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №576/ петстотин седемдесет и шест/ ,  кв. 11 /единадесети/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 1128 / хиляда сто двадесет и осем / кв. м.

Поземлен имот с планоснимачен №580/ петстотин и осемдесет/ ,  кв. 71 /седемдесет и първи/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 459 / четиристотин петдесет и девет / кв. м.

Поземлен имот с планоснимачен №581/ петстотин осемдесет и едно/ ,  кв. 71 /седемдесет и първи/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 101 / сто и един / кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ