Новини

<< Всички новини

[20.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Йордан  Чонев и всички заинтересовани лица, че на 20.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Живко Търтов и Мария Търтова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-174/20.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 18366.144.8 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка сто четиридесет и четири точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бадемица /над пътя/“, с площ на имота  1999 /хиляда деветстотин деветдесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 144008.

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ