Новини

<< Всички новини

[13.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмедали  Сердарев и всички заинтересовани лица, че на 13.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Радифе Боботова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-171/13.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 180/627 /сто и осемдесет от шестстотин двадесет и седем/ идеални части от поземлен имот  с идентификатор 62640.40.366 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет точка триста шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Бикирица“, с площ на имота  627 /шестстотин двадесет и седем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя. Номер по предходен план 000331.

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ