Новини

<< Всички новини

[14.07.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джамал Халил Летиф и всички заинтересовани лица, че на 14.07.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ахмед Летиф чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-173/14.07.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот планоснимачен №377 /триста седемдесет и седем/,  кв. 16 /шестнадесети/, по утвърдения със Заповед №509/1968 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 470 / четиристотин и седемдесет / кв. м, за който имот е отреден УПИ ХХІV, пл. №377, който имот участва в образуването на УПИ ХХV, пл. №153 с площ от 45 кв. м, УПИ ХVІ с площ от 33 кв. м, и улица с площ от 20 кв. м, ведно с построените в имота паянтова сграда със застроена площ 32 кв. м. и 1/2 идеална част от двуетажна паянтова жилищна сградасъс застроена площ от 120 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ