Новини

<< Всички новини

[30.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фанка Маркова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-161/30.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/3 /една трета/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десети/, планоснимачен №520 /петстотин и двадесет/,  кв. 1 /първи/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №416/2009 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 350/ триста и петдесет / кв. м, ведно с построените в имота двуетажна жилищна  сграда със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м, и сграда със застроена площ от 32 /тридесет и  два/ кв. м, ведно с 1/3 идеална част от всички други подобрения.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ