Новини

<< Всички новини

[21.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Никола Михайлов Агов и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Екатерина Татанова, Цветанка Агова и Никол Агова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-155/21.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ УПИ V /пети/, планоснимачен №513 /петстотин и тринадесет/,  кв. 63 /шестдесет и трети/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 840 / осемстотин и четиридесет/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв. м. и масивна сграда със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ