Новини

<< Всички новини

[08.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кязим Летифов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 08.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Исмет Ходжов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-145/08.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/12 /една дванадесета/ идеална част от двуетажна двуфамилна жилищна сграда със застроена площ 81 /осемдесет и един/ кв. м. и 1/12 /една дванадесета/ идеална част от стопанска постройка  със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв. м. построени на основание отстъпено право на строеж в Урегулиран  поземлен имот /парцел/ ХVІІ / седемнадесети /,  кв. 20 /двадесет/, по утвърдения със Заповед №490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 680 / шестстотин и осемдесет / кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ