Новини

<< Всички новини

[01.06.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Данаил Димитров Гамишев и всички заинтересовани лица, че на 01.06.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Костадин Гамишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-136/01.06.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 43606.6.6 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Георги“, с площ на имота  2700 /две хиляди и седемстотин / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 006141.

                 Поземлен имот  с идентификатор 43606.6.7 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Георги“, с площ на имота  545 /петстотин четиридесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 006040.

                 Поземлен имот  с идентификатор 43606.6.8 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Георги“, с площ на имота  2300 /две хиляди и триста / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 006142.

                 Поземлен имот  с идентификатор 43606.8.154 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка сто петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кутела“, с площ на имота  2200 /две хиляди и двеста / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 008030.

                 Поземлен имот  с идентификатор 43606.12.153 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка сто петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Раяница“, с площ на имота  3200 /три хиляди и двеста / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Номер по предходен план 012130.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ