Новини

<< Всички новини

[17.05.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Тодоров Ламбов и всички заинтересовани лица, че на 17.05.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Джеит Кескинев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-128/17.05.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

                 Поземлен имот  с идентификатор 66874.59.16 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и девет точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1665 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, местност „Над селото-оградите“, с площ на имота  883 /осемстотин осемдесет и три / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 059016.

                

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ