Новини

<< Всички новини

[16.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

 На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 16.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Малин Старев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-107/16.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/2 /една втора/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, планоснимачен №105 /сто и пет/, кв. 10 /десети/, по утвърдения със Заповед №378/1932 г. и Заповед №4948/1932 г. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 480 /четиристотин и осемдесет кв. м, ведно с 1/2 /една втора/ идеална част от построената в имота стопанска сграда (плевня) със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ