Новини

<< Всички новини

[08.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Есма Али Хаджиали и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Рамиз Кади и Доан Кади чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-102/08.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот планоснимачен №585 /петстотин осемдесет и пет/, кв. 6 /шести/, по утвърдения със Заповед №575/1973 г. Заповед №170/2021 регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 1400 / хиляда и четиристотин / кв. м, който участва в образуването на УПИ /парцел/ І /първи/ с площ от 950 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ