Новини

<< Всички новини

[12.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Мария Данчева, наследниците на Елена Николова Кемилева и всички заинтересовани лица, че на 12.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Лина Кемилева, Иван Кемилев и Александър Кемилев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-104/12.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/8 /една осма/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/ планоснимачен №345 /триста четиридесет и пет/, кв. 24 /двадесет и четвърти/, по утвърдения със Заповед №9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 529 / петстотин двадесет и девет / кв. м, ведно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 66 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ