Новини

<< Всички новини

[09.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иляз Ибраимов и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ракип Ибраим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-97/02.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1012/1284 /хиляда и дванадесет от хиляда двеста осемдесет и четири/ идеални части от поземлен имот с планоснимачен №549 /петстотин четиридесет и девет/, кв. 39 /тридесет и девет/, по утвърдения със Заповед №575/1973 г. и Заповед №234/2009 г. регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 1284 / хиляда двеста осемдесет и четири / кв. м, които идеални части участват в образуването на терен отреден за озеленяване.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ