Новини

<< Всички новини

[05.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Адам Албенов Хаджиев и всички заинтересовани лица, че на 01.04.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Феим Ходжов и Невсие Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-92/01.04.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

350/666 триста и петдесет от шестстотин шестдесет и шест/ идеални част от поземлен имот планоснимачен №52 /петдесет и две/, кв. 18 /осемнадесети/, по утвърдения със Заповед №15/1999 г. и Заповед №278/2008 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 666 / шестстотин шестдесет и шест / кв. м, който участва в образуването на УПИ ХІ, ведно с построената в имота паянтова сграда със застроена площ от 60 /шестдесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ