Новини

<< Всички новини

[02.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

 

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Исуфов Мутишев и всички заинтересовани лица, че на 29.03.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ахмед Мутишев и Невсе Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-86/29.03.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  планоснимачен №525 /петстотин двадесет и пет/, кв. 1 /първи/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №163/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 550 / петстотин и петдесет / кв. м, който участва в образуването на УПИ , ІІ, ІІІ, ІV от кв. 1.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ