Новини

<< Всички новини

[02.04.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Ибрахим Мустафа и всички заинтересовани лица, че на 31.03.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Исмаил Мустафа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-90/31.03.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот планоснимачен №232 /двеста тридесет и две/, кв. 15 /петнадесети/, по утвърдения със Заповед №509/1968 г. и Заповед №128/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за целия имот 606 / шестстотин и шест / кв. м, който участва в образуването на УПИ V, ІV, ХІІ, в улица и озеленяване, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ